INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁKLADNÉ INFORMÁCI 

 

Obchodná spoločnosť Amica Commerce s.r.o., so sídlom Šafránkova 1243/3, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 27194469, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Praha, súdom vOstrave, oddiel C vložka 103478 (ďalej len "Amica Commerce"), ako správca osobných údajov spracováva osobné údaje najmä pri nasledujúcich činnostiach spracovania a za nasledujúcich podmienok. 

 

 

 1. PREDATOVARU (VRÁTANE ÚČTOVNÍCTVA A REKLAMÁCIE) 

 

Subjektom údajov pri tejto činnosti spracovania sú: 

 

 • zákazník (fyzická osoba), 

 • obchodný partner (fyzická osoba), 

 • zástupcovia (fyzické osoby) obchodných partnerov, 

 • iné osoby vystupujúce vobchodných vzťahochktorých stranou je Amica Commerce. 

 

Kategóriami osobných údajov spracovávaných pri tejto činnosti spracovania sú: 

 

 • identifikačné a kontaktné údaje, 

 • IČO a DIČ, 

 • všetky osobné údaje získané o subjekte údajov počas predzmluvných rokovaní a údaje súvisiace s týmito rokovaniami, 

 • osobné údaje získané počas realizácie zmluvného vzťahu a údaje s ním súvisiace, 

 • osobné údaje súvisiace s reklamáciou, 

 • bankové spojenie a platobné údaje. 

 

Amica Commerce môže získavať vyššie uvedené kategórie osobných údajov z verejných zdrojov, napr. internet a verejné registre.  

 

Právny základ a účel spracovania osobných údajov pri tejto činnosti spracovaní je: 

 

 • plnenie zmluvy podľa článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR, 

 • plnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR (napr. zákon o účtovníctve, právne predpisy upravujúce daňové povinnosti), 

 • oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR (napr. rokovania o uzavretí zmluvy, kontrola plnenia zmluvných povinností, uplatňovanie zákonných a zmluvných nárokov). 

 

Amica Commerce nepotrebuje na účely tejto činnosti spracovania súhlas so spracovaním osobných údajov. Bez takéhoto spracovania osobných údajov by nemohlo dôjsť k naplneniu zmyslu a účelu predaja tovaru. 

 

Príjemcovia osobných údajov pri tejto činnosti spracovania sú: 

 

 • poskytovateľ služieb v oblasti účtovníctva, 

 • poskytovateľ služieb v oblasti IT, 

 • poskytovateľ servisných služieb výrobkov značky Amica, 

 • poskytovateľ logistických služieb. 

 

Doba spracovania osobných údajov pri tejto činnosti spracovania sa riadi: 

 

 • lehotami ustanovenými podľa právnych predpisov vrátane premlčacích lehôt, 

 • trvaním zmluvného vzťahu. 

 

 

 1. MARKETING 

 

Subjektom údajov pri tejto činnosti spracovania sú: 

 

 • zákazník (fyzická osoba), 

 • potencionálny zákazník (fyzická osoba), 

 • účastník marketingovej akcie, 

 • iné osoby vystupujúce v obchodných vzťahochktorých stranou je Amica Commerce. 

 

Kategóriami osobných údajov spracovávaných pri tejto činnosti spracovania sú: 

 

 • identifikačné a kontaktné údaje, 

 • demografické údaje (napr. vek a príjem), 

 • nákupné preferencie. 

 

Amica Commerce tu nespracováva osobné údaje osobitnej kategórie (tzv. citlivé údaje). 

 

Právny základ a účel spracovania osobných údajov pri tejto činnosti spracovania je: 

 

 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR, 

 • oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR (napr. marketing a propagácia výrobku). 

 

Pokiaľ sa bude pri spracovaní osobných údajov v rámci tejto činnosti spracovania vyžadovať súhlas so spracovaním osobných údajov, Amica Commerce vo svojej žiadosti o udelenie súhlasu uvedie, že spracovanie takýchto osobných údajov vyžaduje súhlas dotknutej osoby, uvedením tiež ďalšej skutočnosti súvisiacej s týmto spracovaním osobných údajov tak, aby sa dotknutá osoba mohla slobodne rozhodnúť, či Amice Commerce udelí súhlas so spracovaním osobných údajov alebo nie. 

 

Príjemcovia osobných údajov pri tejto činnosti spracovania sú: 

 

 • poskytovatelia služieb v oblasti reklamy, 

 • poskytovateľ služieb v oblasti IT. 

 

Doba spracovania osobných údajov pri tejto činnosti spracovania sa riadi: 

 

 • dobou, na ktorú bol udelený súhlas so spracovaním, 

 • dobou trvania oprávneného záujmu a / alebo dobou, počas ktorej nebude vznesená námietka proti tomuto spracovaniu. 

 

 

 1. WEBOVÉ STRÁNKY A INTERNETOVÉ AKTIVITY 

 

Subjektom údajov pri tejto činnosti spracovania sú: 

 

 • zákazník (fyzická osoba), 

 • potencionálny zákazník (fyzická osoba), 

 

Kategóriami osobných údajov spracovaných pri tejto činnosti spracovania sú: 

 

 • identifikačné a kontaktné údaje, 

 

Právny základ a účel spracovania osobných údajov pri tejto činnosti spracovania je: 

 

 • o oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR (napr. komunikácia s verejnosťou, marketing a propagácia výrobkov). 

 

Príjemcovia osobných údajov pri tejto činnosti spracovania sú: 

 

 1. poskytovatelia služieb v oblasti reklamy, 

 1. poskytovateľ služieb v oblasti IT. 

 

Doba spracovania osobných údajov pri tejto činnosti spracovania sa riadi: 

 

 • dobou trvania oprávneného záujmu a / alebo doba, počas ktorej nebude vznesená námietka proti tomuto spracovaniu. 

 

 

4.PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV 

 

Subjekt údajov v súvislosti so spracovaním jeho osobných údajov môže voči Amica Commerce uplatniť tieto svoje nasledujúce práva: 

 

 1. právo na prístup  

 1. právo na opravu 

 1. právo na vymazanie (ktorý bol zabudnutý) 

 1. právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov 

 1. právo na obmedzenie spracovania 

 1. právo na prenos  

 1. právo podať sťažnosť adresovanú priamo Amica Commerce, prípadne i Úradu pre ochranu osobných údajov, ktorý je dozorným orgánom pre oblasť spracovania osobných údajov. 

 

Žiadosti o uplatnenie svojho práva môžu subjekty údajov zasielať na e-mailovú adresu Marta.Hudcova@amica.com.pl.