ASEKOL SK je neziskovo hospodáriaca spoločnosť, ktorá v zastúpení výrobcov a dovozcov elektrozariadení a batérií a akumulátorov organizuje a financuje celoštátny systém zberu elektroodpadu a použitých batérií a akumulátorov.

ASEKOL SK je organizáciou zodpovednosti výrobcov pre nakladanie s elektroodpadom a použitými batériami a akumulátormi, ktorej služby môžu na základe zmluvy využiť výrobcovia alebo dovozcovia elektrozariadení a batérií a akumulátorov.

Poslanie spoločnosti ASEKOL SK:

  • v mene výrobcov a dovozcov zabezpečiť zber a ekologické spracovanie elektroodpadu,
  • prísne dodržiavať kvalitu ekologického nakladania s elektroodpadom,
  • dbať na efektivitu vynaložených nákladov,
  • byť dôveryhodným partnerom pre orgány štátnej správy a samosprávy,
  • uskutočňovať osvetu širokej verejnosti

EXPANDUJEME DO EURÓPY

Úspešne pôsobíme v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku.

ASEKOL JEDNIČKA V EURÓPE

Zvíťazili sme v konkurencii 32 000 európskych spoločnosť v medzinárodnej súťaži EBA v kategórii Environmentálne a korporátnej udržateľný rozvoj.

ISO CERTIFIKÁTY

ASEKOL je držiteľom ISO certifikátov manažérstva bezpečnosti informácií, kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

PREČO RECYKLOVAŤ

Elektrospotrebiče sú už dlhé desaťročia neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Uľahčujú nám každodenné povinnosti, pomáhajú pri práci a starajú sa o zábavu. Ich vývoj sa neustále zrýchľuje a cenovo sú čím ďalej dostupnejšie. To všetko so sebou ale prináša aj závažný problém: čo s nimi, keď doslúžia?

V Európe sa ročne vyprodukuje asi 6 miliónov ton elektroodpadu. Objem elektronického odpadu rastie tempom 3 – 5% ročne, teda skoro trikrát rýchlejšie ako celkový objem odpadu. Z použitých elektrospotrebičov sa stále častejšie získavajú železné, neželezné a drahé kovy, sklo, plasty a ďalšie suroviny. Recyklácia napĺňa myšlienky trvalo udržateľného rozvoja nielen z pohľadu ekologického, ale tiež ekonomického. Čím viac elektrozariadení sa do recyklačného procesu dostane, tým menej prírodných zdrojov je potrebné vyťažiť na výrobu nových produktov. Zdraviu nebezpečné materiály, ktoré mnohé spotrebiče obsahujú, sa zasa prostredníctvom recyklácie podarí zachytiť a ekologicky eliminovať.

Zákon ukladá výrobcom a dovozcom povinnosť postarať sa o svoje výrobky po skončení ich životnosti. Rola spotrebiteľa je nezastupiteľná pri vyraďovaní výrobku, ktorý doslúžil. Pokiaľ sa starej elektroniky zbaví tým, že ju jednoducho vyhodí do kontajnera so zmiešaným odpadom, k recyklácii nedôjde a nie je možné získať späť cenné druhotné suroviny.

Spotrebiteľ má však možnosť odniesť starý spotrebič späť do predajne alebo ho odovzdať pri mobilnom zbere. Tak bude zaistené, že nedôjde k úniku nebezpečných látok do prírody a zároveň nezanedbateľné množstvo druhotných surovín ušetrí prírodné zdroje.

Recyklácia znamená opätovné použitie, znovu uvedenie do cyklu, keď sa využívaním odpadov šetria prírodné zdroje a obmedzuje sa zaťažovanie životného prostredia škodlivinami. Druhotné suroviny, získané recykláciou sú lacnejšie ako nová ťažba. Napríklad priemerný mobilný telefón s hmotnosťou 100 gramov obsahuje 15 g medi, 0,4 gramu drahých kovov (zlato, striebro, platina) a 30 gramov plastov. Konkrétna miera opätovného použitia sa líši podľa druhu jednotlivých elektrospotrebičov.

Okrem recyklácie je možné elektroodpad využiť aj energeticky.

Miera opätovného použitia a recyklácie komponentov, materiálov a látok je presne špecifikovaná v nariadení vlády SR č. 206/2010 Z.z.. Podľa uvedeného nariadenia je potrebné zabezpečiť recykláciu 50 – 80% každého elektrospotrebiča.

Demontáž a recykláciu elektroodpadu zabezpečujú pre ASEKOL SK autorizované spracovateľské zariadenia.

Viac informáciu na www.asekol.sk.